Jumbo Net Help

From CMU ITSC Network

การเชื่อมต่อ @JumboPlus หรือ @JumboPlus5GHz สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์


การเชื่อมต่อ @JumboPlus หรือ @JumboPlus5GHz สำหรับโทรศัพท์มือและแทบเล็ต

การตรวจสอบปัญหาการใช้งาน @JumboPlus หรือ @JumboPlus5GHz เบื้องต้น