Jumbo Net Help

From CMU ITSC Network

การเชื่อมต่อ @JumboPlus หรือ @JumboPlus5GHz สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อ @JumboPlus หรือ @JumboPlus5GHz สำหรับโทรศัพท์มือและแทบเล็ต

คำแนะนำการใช้ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายในห้องพักนักศึกษา

การตรวจสอบปัญหาการใช้งาน @JumboPlus หรือ @JumboPlus5GHz เบื้องต้น

English Version