JumboPlusIoT

From CMU ITSC Network

บทนำ

ระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีชื่อการให้บริการ (SSID) ว่า “@JumboPlusIoT” เป็นระบบเครือข่ายไร้สายที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับอุปกรณ์ไอโอที (IoT) หรือที่รู้จักว่า “Internet of Things” เช่น อุปกรณ์ตรวจวัด (Sensor device) อุปกรณ์ควบคุม (Control device) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก โทรทัศน์อัจฉริยะ (Smart TV) เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ไอโอที (IoT) เหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่รองรับการเข้ารหัสความปลอดภัยขั้นสูงที่มีความซับซ้อนแบบ WPA2-Enterprise และเป็นมาตรฐานที่ใช้งานอยู่บนระบบเครือข่ายไร้สาย @JumboPlus ในปัจจุบัน ดังนั้นฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย @JumboPlusIoT ขึ้น เพื่อใช้เป็นระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับอุปกรณ์ไอโอที โดยจะมีการเข้ารหัสข้อมูลแบบ Pre-Shared Key (PSK) และใช้การตรวจสอบยืนยันตัวตนด้วย MAC Address ที่ได้ลงทะเบียนการใช้งานไว้แล้วเท่านั้น


เงื่อนไขข้อตกลงการใช้งาน

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย @JumboPlusIoT ขึ้น เพื่อใช้เป็นระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับอุปกรณ์ไอโอที โดยจะทำการตรวจสอบยืนยันตัวตนการใช้งานด้วยการลงทะเบียน MAC Address ซึ่งผู้ใช้งานที่ทำการเพิ่ม MAC Address ของอุปกรณ์ไอโอทีจะเป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบการใช้งานของอุปกรณ์ไอโอทีดังกล่าวภายใต้เงื่อนไข และข้อตกลงดังต่อไปนี้

 • การลงทะเบียนข้อมูลอุปกรณ์ไอโอที ผู้ใช้ตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และล่าสุดเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอโอที รวมทั้งจะแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานหรือกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้อุปกรณ์ไอโอทีที่ได้ลงทะเบียนใช้งานไว้นั้น
 • การใช้งานจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย กฎระเบียบของสำนักฯ และศีลธรรมอันดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการเท่านั้น
 • สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ได้ตามความเหมาะสม และหากผู้ใช้ยังคงใช้บริการต่อไป ให้ถือว่าผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยายจนกว่าจะได้แจ้งยกเลิกการใช้งานของอุปกรณ์ไอโอทีนั้นแล้ว
 • สำนักฯ มีสิทธิยกเลิก หรือระงับการให้บริการไว้ชั่วคราว หากผู้ใช้ฝ่าฝืนข้อตกลงหรือเงื่อนไขนี้ข้อหนึ่งข้อใด หรือเพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานของระบบโดยรวม
 • หากผู้ใช้งานได้ล๊อกอินเข้าสู่ระบบแล้ว ถือว่าผู้ใช้ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ และจะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะได้มีการลบรายการอุปกรณ์ไอโอทีทั้งหมดออกจากระบบ

วิธีการใช้งาน

 1. เข้าสู่ระบบด้วย CMU Account ที่เว็บ https://jumbo-iot.cmu.ac.th
 2. คลิกที่ปุ่ม ADD DEVICE

  Iot01.png

 3. กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. MAC Address ของอุปกรณ์ IoT (แนะนำให้ผู้ใช้งานสอบถามวิธีการหา MAC Address จากผู้ขายผลิตภัณฑ์นั้น ๆ)
  2. ชื่ออุปกรณ์ IoT
  3. สร้างรหัสผ่าน (Pre-Shared Key:PSK) ด้วยตนเอง [ความยาวตั้งแต่ 8-32 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก (a-z) และตัวเลข (0-9)] หรือกด GENERATE PSK ให้ระบบสร้างรหัสผ่านอัตโนมัติ
  4. ใส่รายละเอียดอื่น ๆ ของอุปกรณ์ เช่น ชนิดหรือยี่ห้อ
  5. หลังจากนั้นกด Save

   Iot02.png

 4. ไปที่อุปกรณ์ IoT เลือกเชื่อมต่อที่ชื่อ SSID @JumboPlusIoT จากนั้นใส่รหัสผ่านที่กำหนดไว้ จากนั้นกด Next

  Iot03.jpg

ข้อมูลเพิ่มเติม

 1. อุปกรณ์ที่มีการเปิดใช้งาน Private MAC Address (MAC Address แบบสุ่ม) ต้องปิดใช้งานฟังชั่นนี้ แล้วใช้ Wi-Fi MAC Address ที่แท้จริงของเครื่อง
 2. กรณีเชื่อมต่อ Printer เข้ากับ @JumboPlusIoT ควรเปลี่ยน Printer Name และเปิดใช้งานฟังชั่นกำหนดรหัสผ่านเมื่อพิมพ์เอกสาร
 3. กรณีลงทะเบียนไม่ได้เนื่องจาก MAC Address มีในระบบแล้ว (ตามรูปด้านล่าง) สามารถส่งคำขอปลด MAC Address ได้ที่ https://cmu.to/removemac


Iot999.png

API Document

https://documenter.getpostman.com/view/2157432/Uyr7HJbW

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-3827 อีเมล onestop@cmu.ac.th

English Version