CMU DNS

From CMU ITSC Network

เนื่องด้วยระยะนี้ได้รับแจ้งจากผู้ใช้งานว่าไม่สามารถเข้าเว็บ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed ผ่าน Jumbo-Net ได้

ทีมงานตรวจสอบแล้วพบว่า Domain ดังกล่าวมี DNS ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ผ่าน dns flag day

Pubmed.png

ดังนั้นในระหว่างการติดต่อเพื่อแจ้งให้เจ้าของ Domain ทำการ upgrade DNS แนะนำให้ผู้ใช้งานทำการเปลี่ยน DNS ที่เครื่องของตนเองเป็นการชั่วคราว เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานเว็บดังกล่าวได้

การเปลี่ยน DNS เพื่อใช้งานชั่วคราว