Change DNS for OSX

From CMU ITSC Network
  1. คลิกที่สัญลักษณ์ Wi-Fi ตรง Taskbar ด้านขวามือบน
  2. เลือก Open Network Preferences
  3. เลือก Advanced
  4. ในหน้าต่าง Network เลือก DNS
  5. กดเครื่องหมาย + (บวก) ใส่ 10.8.8.8
  6. จากนั้นกด OK และ Apply
  7. ดูวีดีโอได้ที่นี่ Change DNS for OSX
  8. เมื่อค้นคว้าข้อมูลเสร็จแล้ว ให้เปลี่ยนกลับไปใช้การตั้งค่าเดิมทุกครั้ง โดยคลิกที่ 10.8.8.8 กดเครื่องหมาย - (ลบ) จากนั้นกด OK และ Apply ตามลำดับ (ตามข้อที่ 5.)