Difference between revisions of "JumboPlusIoT"

From CMU ITSC Network
Line 6: Line 6:
 
== เงื่อนไขข้อตกลงการใช้ ==
 
== เงื่อนไขข้อตกลงการใช้ ==
 
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย @JumboPlusIoT ขึ้น เพื่อใช้เป็นระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับอุปกรณ์ไอโอที โดยจะทำการตรวจสอบยืนยันตัวตนการใช้งานด้วยการลงทะเบียน MAC Address ซึ่งผู้ใช้งานที่ทำการเพิ่ม MAC Address ของอุปกรณ์ไอโอทีจะเป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบการใช้งานของอุปกรณ์ไอโอทีดังกล่าวภายใต้เงื่อนไข และข้อตกลงดังต่อไปนี้
 
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย @JumboPlusIoT ขึ้น เพื่อใช้เป็นระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับอุปกรณ์ไอโอที โดยจะทำการตรวจสอบยืนยันตัวตนการใช้งานด้วยการลงทะเบียน MAC Address ซึ่งผู้ใช้งานที่ทำการเพิ่ม MAC Address ของอุปกรณ์ไอโอทีจะเป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบการใช้งานของอุปกรณ์ไอโอทีดังกล่าวภายใต้เงื่อนไข และข้อตกลงดังต่อไปนี้
* เข้าสู่ระบบด้วย CMU Account เท่านั้น
 
 
* สามารถเข้าใช้งานได้สูงสุด 10 อุปกรณ์ต่อ 1 บัญชี
 
* สามารถเข้าใช้งานได้สูงสุด 10 อุปกรณ์ต่อ 1 บัญชี
 
* การลงทะเบียนข้อมูลอุปกรณ์ไอโอที ผู้ใช้ตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และล่าสุดเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอโอที รวมทั้งจะแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 
* การลงทะเบียนข้อมูลอุปกรณ์ไอโอที ผู้ใช้ตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และล่าสุดเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอโอที รวมทั้งจะแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
Line 15: Line 14:
 
* หากผู้ใช้งานได้ล๊อกอินเข้าสู่ระบบแล้ว ถือว่าผู้ใช้ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ และจะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะได้มีการลบรายการอุปกรณ์ไอโอทีทั้งหมดออกจากระบบ
 
* หากผู้ใช้งานได้ล๊อกอินเข้าสู่ระบบแล้ว ถือว่าผู้ใช้ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ และจะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะได้มีการลบรายการอุปกรณ์ไอโอทีทั้งหมดออกจากระบบ
  
== หน้าเว็บไซต์สำหรับจัดการอุปกรณ์ ==
+
== วิธีการใช้งาน ==
[https://jumbo-iot.cmu.ac.th https://jumbo-iot.cmu.ac.th]
+
* เข้าสู่ระบบด้วย CMU Account ที่เว็บ [https://jumbo-iot.cmu.ac.th https://jumbo-iot.cmu.ac.th]
 +
* คลิกที่ปุ่ม ADD DEVICE
 +
## 1. กรอกเลข Mac Address
 +
## 2. ใส่ชื่ออุปกรณ์
  
 
== API Document ==
 
== API Document ==

Revision as of 04:34, 3 May 2022

บทนำ

ระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีชื่อการให้บริการ (SSID) ว่า “@JumboPlusIoT” เป็นระบบเครือข่ายไร้สายที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับอุปกรณ์ไอโอที (IoT) หรือที่รู้จักว่า “Internet of Things” เช่น อุปกรณ์ตรวจวัด (Sensors device) อุปกรณ์ควบคุม (Control device) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก โทรทัศน์อัจฉริยะ (Smart TV) เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ไอโอที (IoT) เหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่รองรับการเข้ารหัสความปลอดภัยขั้นสูงที่มีความซับซ้อนแบบ WPA2-Enterprise และเป็นมาตรฐานที่ใช้งานอยู่บนระบบเครือข่ายไร้สาย @JumboPlus ในปัจจุบัน ดังนั้นฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย @JumboPlusIoT ขึ้น เพื่อใช้เป็นระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับอุปกรณ์ไอโอที โดยจะมีการเข้ารหัสข้อมูลแบบ Pre-Shared Key (PSK) และใช้การตรวจสอบยืนยันตัวตนด้วย MAC Address ที่ได้ลงทะเบียนการใช้งานไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการศึกษาทดลอง เพื่อวิจัยถึงประสิทธิภาพการใช้งาน และความปลอดภัยของระบบที่ได้พัฒนาขึ้น


เงื่อนไขข้อตกลงการใช้

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย @JumboPlusIoT ขึ้น เพื่อใช้เป็นระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับอุปกรณ์ไอโอที โดยจะทำการตรวจสอบยืนยันตัวตนการใช้งานด้วยการลงทะเบียน MAC Address ซึ่งผู้ใช้งานที่ทำการเพิ่ม MAC Address ของอุปกรณ์ไอโอทีจะเป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบการใช้งานของอุปกรณ์ไอโอทีดังกล่าวภายใต้เงื่อนไข และข้อตกลงดังต่อไปนี้

 • สามารถเข้าใช้งานได้สูงสุด 10 อุปกรณ์ต่อ 1 บัญชี
 • การลงทะเบียนข้อมูลอุปกรณ์ไอโอที ผู้ใช้ตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และล่าสุดเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอโอที รวมทั้งจะแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานหรือกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้อุปกรณ์ไอโอทีที่ได้ลงทะเบียนใช้งานไว้นั้น
 • การใช้งานจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย กฎระเบียบของสำนักฯ และศีลธรรมอันดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการเท่านั้น
 • สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ได้ตามความเหมาะสม และหากผู้ใช้ยังคงใช้บริการต่อไป ให้ถือว่าผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยายจนกว่าจะได้แจ้งยกเลิกการใช้งานของอุปกรณ์ไอโอทีนั้นแล้ว
 • สำนักฯ มีสิทธิยกเลิก หรือระงับการให้บริการไว้ชั่วคราว หากผู้ใช้ฝ่าฝืนข้อตกลงหรือเงื่อนไขนี้ข้อหนึ่งข้อใด หรือเพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานของระบบโดยรวม
 • หากผู้ใช้งานได้ล๊อกอินเข้าสู่ระบบแล้ว ถือว่าผู้ใช้ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ และจะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะได้มีการลบรายการอุปกรณ์ไอโอทีทั้งหมดออกจากระบบ

วิธีการใช้งาน

 • เข้าสู่ระบบด้วย CMU Account ที่เว็บ https://jumbo-iot.cmu.ac.th
 • คลิกที่ปุ่ม ADD DEVICE
  1. 1. กรอกเลข Mac Address
  2. 2. ใส่ชื่ออุปกรณ์

API Document

https://documenter.getpostman.com/view/2157432/Uyr7HJbW

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-3827 อีเมล onestop@cmu.ac.th