Windows for eduroam

From CMU ITSC Network

วิธีเชื่อมต่อใช้งาน eduroam สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows


 นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถใช้งาน eduroam ได้เฉพาะพื้นที่ที่ให้บริการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น