Cybercrime

From CMU ITSC Network

ในยุคสังคมดิจิทัล การเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเว็บไซด์ หรือผ่านแอปพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน ส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีชื่อผู้ใช้ (username) และ รหัสผ่าน (password) ที่เป็นกุญแจสำคัญในการยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานนั้น ๆ