Microsoft office 365 install

From CMU ITSC Network

วิธีการติดตั้ง Office 365

 1. สามารถ Download ตัวติดตั้งได้จากหน้าหลักของ office.com
  Ms365 install 01.png

 2. เมื่อคลิก Install Office apps ให้เลือก Office 365 Apps
  Ms365 install 02.png

 3. ระบบจะทำการ Download ให้อัตโนมัติ เมื่อ Download เสร็จทำการกดตัวติดตั้ง ดังรูป
  Ms365 install 03.png

 4. ทำการรอการติดตั้ง
  Ms365 install 04.png

 5. เมื่อติดตั้งเสร็จจะมีข้อความแจ้งเตือนของ Windows
  Ms365 install 05.png

 6. ทดสอบค้นหาโปรแกรมที่ต้องการใช้งาน
  Ms365 install 06.png

 7. เมื่อเข้าครั้งแรกจะมีข้อความแจ้งเตือนว่า คุณได้ทำการติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วดังนี้ จากนั้นกด Appept and start Word
  Ms365 install 07.png

 8. ตัวอย่างการใช้งานชุดโปรแกรม Office ที่ติดตั้งเสร็จแล้ว
  Ms365 install 08.png

วิธีเช็คจำนวนเครื่องที่ติดตั้ง Office 365

 1. ไปที่ mail.cmu.ac.th

 2. :

เนื่องจาก Office 365 มีการจำกัดจำนวนในการติดตั้ง โดย 1 Account สามารถติดตั้งได้ 5 เครื่อง หากท่านติดตั้งครบ 5 เครื่องแล้วต้องการติดตั้งในเครื่องใหม่ ให้ท่านทำการถอนการติดตั้ง uninstall จากเครื่องเก่าก่อน