History

From CMU ITSC Network
Revision as of 17:06, 10 September 2021 by Supawit (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ประวัติความเป็นมา

Building b.jpg

สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2545 เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมการดำเนินงานของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และโครงการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่คล่องตัว และเป็นการรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับความเป็นมาของสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นสามารถสรุปได้ดังนี้

  • 1 มีนาคม 2525

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มจัดตั้งอย่างเป็นทางการ มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการคอมพิวเตอร์

  • 25 กรกฎาคม 2541

มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2541 มีมติให้จัดตั้งโครงการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทำหน้าที่ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานมาจากค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก็บจากนักศึกษาเป็นรายภาคการศึกษา ส่วนสำนักบริการคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

  • 22 สิงหาคม 2544

มหาวิทยาลัยมีคำสั่งยุบรวมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยรวมภารกิจงานด้านคอมพิวเตอร์ งานด้านฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย และงานด้านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน เพื่อให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีเอกภาพ

  • 3 มีนาคม 2545

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2545 มีมติให้จัดตั้งสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีระบบการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้คล่องตัว และพึ่งพาตนเองได้ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักบริการคอมพิวเตอร์

  • 5 เมษายน 2545

นายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามในระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พ . ศ . 2545 ซึ่งกำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและโอนภารกิจของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ไปเป็นภารกิจของสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • 1 พฤษภาคม 2545

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคำสั่งที่ 1293/2545 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ . ศ .2545 ให้บุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ไปปฏิบัติงานในสถานฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2545 เป็นต้นไป

  • 1 สิงหาคม 2545

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ออกระเบียบเพื่อการบริหารงานสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระเบียบสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป พ . ศ . 2545 ระเบียบสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเงินและบัญชี พ . ศ . 2545 ระเบียบสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพัสดุ พ . ศ . 2545

  • 14 กุมภาพันธ์ 2546

สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงาน หลักเกณฑ์สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การบริหารงานบุคคล และ สิทธิและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่และพนักงาน พ . ศ . 2546 หลักเกณฑ์สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการบริหาร จัดการเงินรายได้ พ . ศ . 2546 หลักเกณฑ์สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการงานพัสดุ พ . ศ . 2546

  • 20 กันยายน 2548

สภามหาวิทยาลัย กำหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( ฉบับที่ 2) พ . ศ .2548 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โดยให้ยกเลิกข้อกำหนดที่ว่า ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับเปลี่ยนเป็น ให้มีผู้อำนวยการซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ตามคำแนะนำของอธิการบดี ทำหน้าที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายและมติของคณะกรรมการอำนวยการ