Google Drive File Stream

From CMU ITSC Network
Revision as of 10:35, 2 October 2017 by Supawit (talk | contribs) (Created page with "== บทนำ == Google Drive File Stream คือบริการ map drive จาก Google drive มาใช้งานบนเครื่องคอมพิว...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

บทนำ

Google Drive File Stream คือบริการ map drive จาก Google drive มาใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยจะได้ drive ขนาด 1EB
บัญชีที่จะใช้งานได้จะเป็นบัญชี G Suite for business หรือ G Suite for Education เท่านั้น CMU IT Account สามารถเปิดใช้งาน G Suite for Education ได้ ทั้งนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าและบุคลากร

ศิษย์ก่ากับ CMU IT Account

ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึก(จบการศึกษาเท่านั้นไม่รวมพ้นสภาพนักศึกษาแบบอื่น)ที่จบไปนานก่อนมีระบบ CMU IT Account สามารถขอใช้บัญชี CMU IT Account ได้ด้วยตัวเองที่ One Stop Service สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ามาติดที่ One Stop Service ด้วยตนเอง ทั้งที่เพื่อการยืนยันตัวตนที่ถูกต้องเนื่องจาก CMU IT Account เป็นบัญชีที่ใช้บริการได้ทัั้งหมดของมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีผลผูกพันธ์ตามกฎหมาย เจ้าของบัญชีจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ โดยบัญชีนั้น สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศต้องส่งมอบรายละเอียดการใช้บัญชีเมื่อมีการร้องขอจากพนักเจ้าหน้าที่เมื่อตรวจพบการใช้งานบัญชีที่ผิดกฎหมาย

ขั้นตอนการใช้งาน

เปิดใช้งาน G suite for Education

ไปที่ https://portal.cmu.ac.th เลือก Google Apps for education หรือ ไปที่ https://signup-elearning.cmu.ac.th/signup/