Difference between revisions of "CMU Webhosting"

From CMU ITSC Network
 
Line 48: Line 48:
  
 
== คู่มือการใช้งานระบบสร้างพื้นที่เว็บไซต์ ==
 
== คู่มือการใช้งานระบบสร้างพื้นที่เว็บไซต์ ==
1. เข้าสู่ระบบด้วย CMU IT Account ที่เว็บไซต์ [https://webhosting2020.cmu.ac.th https://webhosting2020.cmu.ac.th]<br>
+
1. เข้าสู่ระบบด้วย CMU Account ที่เว็บไซต์ [https://webhosting2020.cmu.ac.th https://webhosting2020.cmu.ac.th]<br>
 
[[File:Webhosting2020-01.png|link=]]
 
[[File:Webhosting2020-01.png|link=]]
  

Latest revision as of 05:48, 17 November 2020

บทนำ

CMU Web hosing เป็นระบบรับฝากเว็บไซต์ทั่วไป ที่ให้บริการแก่บุคลกรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้บริการเฉพาะโดเมนภายใต้ cmu.ac.th เท่านั้น
โดนผู้ขอใช้งานจะต้องลงทะเบียนโดเมนมาก่อนให้ถูกต้องตามข้อกำหนด จึงจะสามารถสร้างพื้นที่สำหรับฝากเว็บไซต์ได้
เว็บไซต์ที่เหมาะสมกับการใช้งานเป็นเว็บไซต์ทั่วไป พัฒนาด้วยภาษา php และมีฐานข้อมูล mysql ให้บริการ
ไม่เหมาะกับเว็บไซต์ที่มีความซับซ้อนสูงต้องการใช้ทรัพยากรมากหรือมีผู้ใช้งานพร้อมกันในปริมาณมากเช่นระบบ lms กรณีต้องการเว็บไซต์
รองรับการใช้งานเว็บไซต์ทั่วไป กรณีที่ต้องการเว็บไซต์ที่ใช้งานทรัพยากรสูงเช่นระบบ lms หรือเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากพร้อมกัน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อใช้ระบบอื่นทดแทน
หลังจากสร้างพื้นที่ฝากข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งรหัสผ่านและรายละเอียดการใช้งาน

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

 1. ลงทะเบียนโดเมนที่ต้องการใช้งานโดยต้องเป็นไปตามนโยบายชื่อโดเมน
  1. กรณีชื่อโดเมนที่ส่วนกลางได้มอบสิทธิ์การกำหนดชื่อโดเมนให้ส่วนงานไปแล้ว ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของส่วนงานเพื่อลงทะเบียนโดเมนที่ต้องการ
  2. กรณีชื่อโดเมนที่ต้องการเป็นของส่วนกลางให้ทำหนังสือบันทึกข้อความแล้วส่งมายังสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่างหนังสือบันทึกข้อความ
 2. เข้าสู่ระบบด้วย CMU Account เพื่อลงทะเบียนพื้นที่เว็บไซต์
 3. หลังจากลงทะเบียนพื้นที่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์จะถูกส่งไปยังอีเมล

Webhosting2020.png

นโยบายชื่อโดเมน

หน่วยงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย

 • หน่วยงานตามโครงสร้าง ใช้ชื่อหน่วยงานหรือชื่อย่อตามโครงสร้างและสังกัดของหน่วยงานนั้น เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ www.eng.cmu.ac.th
  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ใช้ cpe.eng.cmu.ac.th
 • โครงการ/กิจกรรม/กลุ่มวิจัย กรณีดำเนินการโดยหน่วยงาน ให้ใช้ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กลุ่มวิจัยตามสังกัดหน่วยงานนั้น
  เช่นเว็บไซต์การแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ครั้งที่ 30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ใช้ geargame30.eng.cmu.ac.th

ชมรมนักศึกษา

ชมรมต่างๆ ใช้ชื่อชมรมหรือชื่อย่อที่มีความหมายตามเจตนาของชมรมอย่างถูกต้อง ตามด้วย club.cmu.ac.th เช่น ชมรมดูนกใช้ bird.club.cmu.ac.th
ทั้งนี้กรณีเป็นชมรมที่อยู่ภายใต้คณะหรือหน่วยงานย่อยเช่นชมรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์อาจจะใช้ com-eng.club.cmu.ac.th หรือ ใช้ comclub.eng.cmu.ac.th

โครงการ/กิจกรรม/กลุ่มวิจัย/กิจกรรมอื่น ๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้ใช้ชื่อที่ต้องการตามด้วย in.cmu.ac.th เช่น เว็บไซต์วารสารคณิตศาสตร์ไทยใช้ thaijmath.in.cmu.ac.th

การขอโดเมนระดับบนสุด

ขอได้ในกรณีดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ให้ใช้ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กลุ่มวิจัยตามด้วย cmu.ac.th เช่นเว็บไซต์กีฬามหาวิทยาลัยใช้ tongkwaogames.cmu.ac.th

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัต ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือกฎหมายอื่นๆ รวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศ
 2. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเว็บไซต์ในลักษณะล่วงละเมิดต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือขัดกับศีลธรรมอันดีงาม
 3. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่สร้างภาระงานแก่ระบบจนกระทบต่อประสิทธิภาพโดยภาพรวม
 4. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการและ/หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการหากผู้ใช้บริการละเมิดเงื่อนไขในการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความผิดด้านกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว
 6. การสูญหายของข้อมูลด้วยเหตุสุดวิสัยไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการควรสำรองข้อมูลด้วยตนเองอีกชุด
 7. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติพื้นที่เว็บไซต์

 1. ข้อมูลทางเทคนิค : เว็บไซต์ทำงานด้วย docker container โดยใช้ docker image นี้ สามารถใช้งาน docker image เพื่อทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ก่อนได้
 2. รองรับการใช้งานเว็บไซต์ทั่วไป กรณีที่ต้องการเว็บไซต์ที่ใช้งานทรัพยากรสูงเช่นระบบ lms หรือเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากพร้อมกัน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อใช้ระบบอื่นทดแทน
 3. พื้นที่เว็บไซต์ 10GB
 4. อัพโหลดไฟล์ผ่าน ftp client จากเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
 5. จัดการฐานข้อมูลผ่าน mysql client จากเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

คู่มือการใช้งานระบบสร้างพื้นที่เว็บไซต์

1. เข้าสู่ระบบด้วย CMU Account ที่เว็บไซต์ https://webhosting2020.cmu.ac.th
Webhosting2020-01.png


2. จะเข้าสู่หน้ารายการ hosting คลิก สร้าง hosting ใหม่
Webhosting2020-02.png


3. ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการและอ่านนยโยบายโดเมน
Webhosting2020-03.png Webhosting2020-04.png


4. ตรวจสอบชื่อโดเมน ถ้าได้ลงทะเบียนโดเมนมาแล้วจะผ่านขั้นตอนนี้ได้
Webhosting2020-05.png


5. ระบุชื่อ hosting และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ แล้วสร้าง hosting
Webhosting2020-06.png
Webhosting2020-07.png


6. ระบบจะส่งรายละเอียดการใช้งานให้ทางอีเมล
Webhosting2020-08.png


7. ที่หน้า รายการ hosting สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน ftp, mysql หรือเปลี่ยนผู้ดูแล hosting รวมถึงต่ออายุ hosting เมือใกล้หมดอายุ(ระบบจะแจ้งเตือนการหมดอายุล่วงหน้าหนึ่งเดือนทางอีเมล)
Webhosting2020-09.png

เข้าใช้บริการ

สร้าง hosting