Difference between revisions of "CMU Webhosting"

From CMU ITSC Network
Line 39: Line 39:
 
# การสูญหายของข้อมูลด้วยเหตุสุดวิสัยไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการควรสำรองข้อมูลด้วยตนเองอีกชุด
 
# การสูญหายของข้อมูลด้วยเหตุสุดวิสัยไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการควรสำรองข้อมูลด้วยตนเองอีกชุด
 
# ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 
# ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 +
 +
== คุณสมบัติพื้นที่เว็บไซต์ ==
 +
# ข้อมูลทางเทคนิค : เว็บไซต์ทำงานด้วย docker container โดยใช้ [https://hub.docker.com/r/supawit/cmuhosting-php docker image] นี้ สามารถใช้งาน docker image เพื่อทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ก่อนได้
 +
# รองรับการใช้งานเว็บไซต์ทั่วไป กรณีที่ต้องการเว็บไซต์ที่ใช้งานทรัพยากรสูงเช่นระบบ lms หรือเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากพร้อมกัน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อใช้ระบบอื่นทดแทน
 +
# พื้นที่เว็บไซต์ 10GB
 +
# อัพโหลดไฟล์ผ่าน ftp client จากเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
 +
# จัดการฐานข้อมูลผ่าน mysql client จากเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

Revision as of 09:19, 15 April 2020

บทนำ

CMU Web hosing เป็นระบบรับฝากเว็บไซต์ทั่วไป ที่ให้บริการแก่บุคลกรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้บริการเฉพาะโดเมนภายใต้ cmu.ac.th เท่านั้น
โดนผู้ขอใช้งานจะต้องลงทะเบียนโดเมนมาก่อนให้ถูกต้องตามข้อกำหนด จึงจะสามารถสร้างพื้นที่สำหรับฝากเว็บไซต์ได้
เว็บไซต์ที่เหมาะสมกับการใช้งานเป็นเว็บไซต์ทั่วไป พัฒนาด้วยภาษา php และมีฐานข้อมูล mysql ให้บริการ
ไม่เหมาะกับเว็บไซต์ที่มีความซับซ้อนสูงต้องการใช้ทรัพยากรมากหรือมีผู้ใช้งานพร้อมกันในปริมาณมากเช่นระบบ lms กรณีต้องการเว็บไซต์
รองรับการใช้งานเว็บไซต์ทั่วไป กรณีที่ต้องการเว็บไซต์ที่ใช้งานทรัพยากรสูงเช่นระบบ lms หรือเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากพร้อมกัน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อใช้ระบบอื่นทดแทน
หลังจากสร้างพื้นที่ฝากข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งรหัสผ่านและรายละเอียดการใช้งาน

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

 1. ลงทะเบียนโดเมนที่ต้องการใช้งานโดยต้องเป็นไปตามนโยบายชื่อโดเมน
  1. กรณีชื่อโดเมนที่ส่วนกลางได้มอบสิทธิ์การกำหนดชื่อโดเมนให้ส่วนงานไปแล้ว ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของส่วนงานเพื่อลงทะเบียนโดเมนที่ต้องการ
  2. กรณีชื่อโดเมนที่ต้องการเป็นของส่วนกลางให้ทำหนังสือบันทึกข้อความแล้วส่งมายังสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่างหนังสือบันทึกข้อความ
 2. เข้าสู่ระบบด้วย CMU IT Account เพื่อลงทะเบียนพื้นที่เว็บไซต์
 3. หลังจากลงทะเบียนพื้นที่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์จะถูกส่งไปยังอีเมล

Webhosting2020.png

นโยบายชื่อโดเมน

หน่วยงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย

 • หน่วยงานตามโครงสร้าง ใช้ชื่อหน่วยงานหรือชื่อย่อตามโครงสร้างและสังกัดของหน่วยงานนั้น เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ www.eng.cmu.ac.th
  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ใช้ cpe.eng.cmu.ac.th
 • โครงการ/กิจกรรม/กลุ่มวิจัย กรณีดำเนินการโดยหน่วยงาน ให้ใช้ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กลุ่มวิจัยตามสังกัดหน่วยงานนั้น
  เช่นเว็บไซต์การแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ครั้งที่ 30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ใช้ geargame30.eng.cmu.ac.th

ชมรมนักศึกษา

ชมรมต่างๆ ใช้ชื่อชมรมหรือชื่อย่อที่มีความหมายตามเจตนาของชมรมอย่างถูกต้อง ตามด้วย club.cmu.ac.th เช่น ชมรมดูนกใช้ bird.club.cmu.ac.th
ทั้งนี้กรณีเป็นชมรมที่อยู่ภายใต้คณะหรือหน่วยงานย่อยเช่นชมรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์อาจจะใช้ com-eng.club.cmu.ac.th หรือ ใช้ comclub.eng.cmu.ac.th

โครงการ/กิจกรรม/กลุ่มวิจัย/กิจกรรมอื่น ๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้ใช้ชื่อที่ต้องการตามด้วย in.cmu.ac.th เช่น เว็บไซต์วารสารคณิตศาสตร์ไทยใช้ thaijmath.in.cmu.ac.th

การขอโดเมนระดับบนสุด

ขอได้ในกรณีดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ให้ใช้ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กลุ่มวิจัยตามด้วย cmu.ac.th เช่นเว็บไซต์กีฬามหาวิทยาลัยใช้ tongkwaogames.cmu.ac.th

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัต ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือกฎหมายอื่นๆ รวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศ
 2. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเว็บไซต์ในลักษณะล่วงละเมิดต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือขัดกับศีลธรรมอันดีงาม
 3. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่สร้างภาระงานแก่ระบบจนกระทบต่อประสิทธิภาพโดยภาพรวม
 4. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการและ/หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการหากผู้ใช้บริการละเมิดเงื่อนไขในการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความผิดด้านกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว
 6. การสูญหายของข้อมูลด้วยเหตุสุดวิสัยไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการควรสำรองข้อมูลด้วยตนเองอีกชุด
 7. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติพื้นที่เว็บไซต์

 1. ข้อมูลทางเทคนิค : เว็บไซต์ทำงานด้วย docker container โดยใช้ docker image นี้ สามารถใช้งาน docker image เพื่อทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ก่อนได้
 2. รองรับการใช้งานเว็บไซต์ทั่วไป กรณีที่ต้องการเว็บไซต์ที่ใช้งานทรัพยากรสูงเช่นระบบ lms หรือเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากพร้อมกัน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อใช้ระบบอื่นทดแทน
 3. พื้นที่เว็บไซต์ 10GB
 4. อัพโหลดไฟล์ผ่าน ftp client จากเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
 5. จัดการฐานข้อมูลผ่าน mysql client จากเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น