CMU Co-Location

From CMU ITSC Network

บทนำ

อัตราค่าบริการ

Spec(ไม่เก็บค่าใช้จ่าย) หน่วยงานขนาดเล็ก
CPU(Core) 12
RAM(GB) 16
DISK(TB) 1.2

แนวปฏิบัติทางด้านเทคนิค

แบบฟอร์ม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม