CMU Co-Location

From CMU ITSC Network

บทนำ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการศูนย์จัดเก็บข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (DATA CENTER) ที่มีมาตรฐาน มีเสถียรภาพ และมีความปลอดภัยสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการให้บริการแก่ "ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย" และเพื่อให้ส่วนงานประหยัดงบประมาณการลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่างๆ ในการจัดสร้างและดูแลศูนย์ข้อมูลของส่วนงานที่เข้าร่วมโครงการ และขณะนี้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมในการให้บริการ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการเช่าพื้นที่สำหรับวางเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(อุปกรณ์) ซึ่งเป็นการรับฝากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ "ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย" เพื่อเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยโดยส่วนงานเป็นผู้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ แร็ค(Rack) ที่มีขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว สำหรับการใช้บริการ Co-Location โดยมีรายละเอียดค่าบริการต่อเครือง ดังนี้

Co-location ค่าบริการรายเดือน (บาท)
1U 1,500
2U 2,500
3U 3,500
4U 4,500
5U 5,500
6U 6,500

หมายเหตุ : U หมายถึง Unit = หน่วยความสูงของอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายขนาดความกว้างมาตรฐาน 19 นิ้วโดยมีความสูงต่อ 1 Unit ที่ 1.75 นิ้ว

เอกสารอ้างอิง :อัตราค่าบริการ Co-Location

เงื่อนไขสำหรับบริการ Co-Location

 1. บริการ Co-Location หมายถึง บริการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ (อุปกรณ์) เป็นการรับฝากเซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้บริการ เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้จัดหาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ สำหรับ ใช้บริการ Co-Location ด้วยตนเอง
 2. การเข้า – ออก อาคาร สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะวันและเวลาราชการ) จะต้องเป็นผู้ประสานงานที่ได้แจ้งรายชื่อไว้กับสำนักฯ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของสำนักฯ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตโดยเคร่งครัด การเข้าพื้นที่ศูนย์ ITSC-IDC ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกแบบฟอร์มการเข้าใช้ศูนย์บริการ Internet Data Center ตามที่สำนักฯกำหนดพร้อมแสดงหลักฐานสำคัญ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับรถ ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
 3. การนำอุปกรณ์ เข้า – ออก พื้นที่ศูนย์ ITSC-IDC ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกแบบฟอร์มอุปกรณ์เข้า – ออก ศูนย์บริการ Internet Data Center ตามที่สำนักฯ กำหนดทุกครั้ง โดยการนำอุปกรณ์ออกจะต้องดำเนินการในวันและเวลาราชการเท่านั้นสำนักฯ
 4. ในวันติดตั้งอุปกรณ์ ผู้ใช้บริการควรเตรียมเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ให้พร้อมใช้งานก่อนนำเข้าพื้นที่ศูนย์ ITSC-IDC ไม่อนุญาตให้เปิดกล่องอุปกรณ์ในพื้นที่ศูนย์ ITSC-IDC
 5. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าพื้นที่ห้อง ITSC-IDC ในแต่ละครั้งไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 60 ชั่วโมงต่อเดือน ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องใช้ห้องเกินกว่าจำนวนชั่วโมงข้างต้น ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้สำนักฯ พิจารณาทั้งนี้เป็นดุลพินิจของสำนักฯ ที่จะอนุญาตหรือไม่ก็ได้
 6. ผู้ใช้บริการสามารถมีผู้ติดตามเข้าพื้นที่ศูนย์ ITSC-IDC ได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน
 7. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้งานในลักษณะที่เป็น BitTorrent, Camfrog และ Proxy/VPN เพื่อให้บริการออกไปต่างประเทศ
 8. สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการและตรวจสอบการใช้งาน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) มากผิดปกติ ซึ่งส่งผลกระทบในทางเสียหายกับผู้ใช้บริการรายอื่นๆ ในศูนย์ ITSC-IDC โดยที่ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักฯและผู้ใช้บริการยังคงต้องรับผิดชอบในค่าใช้บริการต่างๆ ที่เกิดจากข้อตกลงนี้
 9. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เชื่อมต่อโครงข่ายเข้ามายังศูนย์ ITSC-IDC ด้วย Private Network เช่น จากวงจร Gigabit Internet, Lease Line, Frame Relay, ATM , E1หรือวงจรอื่นๆ รวมถึงการให้บริการ Proxy และ VPN เพื่อการเชื่อมต่อสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผ่านศูนย์ ITSC-IDC
 10. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เชื่อมต่อสายนำสัญญาณใดๆ ระหว่างตู้ Rack หากผู้ใช้บริการมีความจำเป็นหรือประสงค์ที่จะทำการเชื่อมต่อจะต้องแจ้งให้สำนักฯ ทราบเพื่อพิจารณา ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องเสียค่าเชื่อมต่อตามอัตราที่สำนักฯ กำหนด
 11. ผู้ใช้บริการต้องใช้กำลังไฟฟ้าไม่เกินขนาดที่สำนักฯ กำหนด และจะต้องไม่มีการติดตั้งรางไฟฟ้าเพิ่มเติม หรือแก้ไข ดัดแปลง ระบบไฟฟ้าภายในตู้ Rack
 12. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ทำการ ถอด แก้ไข ดัดแปลงส่วนประกอบของตู้ Rack เช่น พัดลม ถาดวาง กุญแจ ล้อเลื่อน อื่นๆ
 13. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในการบำรุงรักษาเครื่องอุปกรณ์ของตน และตกลงยอมรับว่า สำนักฯ ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้บริการในกรณีที่เครื่องอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของสำนักฯ
 14. ผู้ใช้บริการสามารถร้องขอให้เจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ทำการ reboot และ on/off อุปกรณ์ของตนได้ โดยผู้ใช้บริการต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักฯ ทราบ พร้อมทั้งระบุหมายเลข IDC-ID และรายละเอียดของการร้องขอให้ชัดเจน สำนักฯ ไม่สามารถทำการ reboot หรือ on/off ได้ ก่อนได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้บริการ
 15. หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการนี้ต่อไป ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้สำนักฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
 16. เมื่อข้อตกลงของการให้บริการสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทุกชนิด ออกจากสถานที่ให้บริการและปรับปรุงบูรณะสถานที่ให้บริการให้อยู่ในสภาพเดิมก่อนการให้บริการ ภายใน 30 วันทำการนับแต่ข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะนำอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการออกมาเก็บไว้ในพื้นที่ส่วนกลาง และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่ออุปกรณ์
 17. สำนักฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อตกลงนี้ตามที่เห็นสมควร

ขั้นตอนการขอใช้บริการ Co-location

สมัครใช้งาน

 1. กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการ ITSC IDC linkนี้ แบบฟอร์ม
 2. หลังจากกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว จะได้รับไฟล์ pdf ไปยังอีเมล์ที่ท่านได้กรอกไว้
 3. จัดเตรียมแบบฟอร์ม/เอกสารหลักฐานทางราชการ/บันทึกข้อความที่ออกโดยส่วนงานราชการนัันๆ เพื่อรับรองหน่วยงาน และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม
 4. จัดส่งแบบฟอร์มพร้อมบันทึกข้อความจากหน่วยงานมายังสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอการตรวจสอบ

 1. รอการตรวจสอบเอกสารภายใน 7 วันทำการ
 2. เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณา เจ้าหน้าที่ ITSC IDC จะติดต่อไปยังผู้ประสานงานตามชื่อและเบอร์โทรติดต่อที่ปรากฎในแบบคำร้อง เพื่อนัดหมายวันที่และเวลามาทำการติดตั้ง Co-Location

การติดตั้ง Co-Location

 1. ผู้ประสานงานนำเครืองมาติดตั้งตามวันและเวลาที่นัดหมาย (ในกรณีที่ให้บริษัทที่ว่าจ้างยกมา ต้องมีผู้ประสานงานเข้ามาด้วยทุกครั้ง)
 2. หลังจากทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ประสานงานทำการทดสอบว่าสามารถเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่นำมาฝากไว้ได้หรือไม่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม