Difference between revisions of "CMU Co-Location"

From CMU ITSC Network
Line 25: Line 25:
 
== เงื่อนไขสำหรับบริการ Co-Location ==
 
== เงื่อนไขสำหรับบริการ Co-Location ==
 
== แนวปฏิบัติทางด้านเทคนิค ==
 
== แนวปฏิบัติทางด้านเทคนิค ==
#สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจะให้
+
#
  
 
== ขั้นตอนการสมัคร Co-location ==
 
== ขั้นตอนการสมัคร Co-location ==

Revision as of 03:42, 17 February 2020

บทนำ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการศูนย์จัดเก็บข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (DATA CENTER) ที่มีมาตรฐาน มีเสถียรภาพ และมีความปลอดภัยสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการให้บริการแก่ "ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย" และเพื่อให้ส่วนงานประหยัดงบประมาณการลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่างๆ ในการจัดสร้างและดูแลศูนย์ข้อมูลของส่วนงานที่เข้าร่วมโครงการ และขณะนี้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมในการให้บริการ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการเช่าพื้นที่สำหรับวางเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(อุปกรณ์) ซึ่งเป้นการรับฝากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ "ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย" เพื่อเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยโดยส่วนงานเป็นผู้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ แร็ค(Rack) ที่มีขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว สำหรับการใช้บริการ Co-Location โดยมีรายละเอียดค่าบริการต่อเครือง ดังนี้

Co-location ค่าบริการรายเดือน (บาท)
1U 1,500
2U 2,500
3U 3,500
4U 4,500
5U 5,500
6U 6,500

หมายเหตุ : U หมายถึง Unit = หน่วยความสูงของอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายขนาดความกว้างมาตรฐาน 19 นิ้วโดยมีความสูงต่อ 1 Unit ที่ 1.75 นิ้ว

เงื่อนไขสำหรับบริการ Co-Location

แนวปฏิบัติทางด้านเทคนิค

ขั้นตอนการสมัคร Co-location

สมัครใช้งาน

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อกรอกคำร้องขอใช้บริการ ITSC IDC
  2. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานทางราชการ/บันทึกข้อความที่ออกโดยส่วนงานราชการนัันๆ เพื่อรับรองหน่วยงาน และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม
  3. จัดส่งแบบฟอร์มพร้อมบันทึกข้อความจากหน่วยงานมายังสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอการตรวจสอบ

  1. รอการตรวจสอบเอกสารภายใน 7 วันทำการ
  2. เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณา เจ้าหน้าที่ ITSC IDC จะติดต่อไปยังผู้ประสานงานตามชื่อที่ปรากฎในแบบคำร้อง เพื่อนัดหมายวันที่และเวลามาทำการติดตั้ง Co-Location

การติดตั้ง Co-Location

  1. ผู้ประสานงานนำเครืองมาติดตั้งตามวันและเวลาที่นัดหมาย (ในกรณีที่ให้บริษัทที่ว่าจ้างยกมา ต้องมีผู้ประสานงานเข้ามาด้วยทุกครั้ง)
  2. หลังจากทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ประสานงานทำการทดสอบว่าสามารถเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่นำมาฝากไว้ได้หรือไม่

แบบฟอร์ม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม