Difference between revisions of "CMU Co-Location"

From CMU ITSC Network
Line 26: Line 26:
 
#สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจะให้
 
#สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจะให้
  
 +
== ขั้นตอนการสมัคร Co-location ==
 
== แบบฟอร์ม ==
 
== แบบฟอร์ม ==
 
== ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ==
 
== ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ==
 
* [mailto:naranont.a@cmu.ac.th naranont.a@cmu.ac.th]
 
* [mailto:naranont.a@cmu.ac.th naranont.a@cmu.ac.th]

Revision as of 08:56, 24 December 2019

บทนำ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการศูนย์จัดเก็บข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (DATA CENTER) ที่มีมาตรฐาน มีเสถียรภาพ และมีความปลอดภัยสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการให้บริการแก่ "ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย" และเพื่อให้ส่วนงานประหยัดงบประมาณการลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่างๆ ในการจัดสร้างและดูแลศูนย์ข้อมูลของส่วนงานที่เข้าร่วมโครงการ และขณะนี้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมในการให้บริการ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการเช่าพื้นที่สำหรับวางเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(อุปกรณ์) ซึ่งเป้นการรับฝากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ "ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย" เพื่อเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยโดยส่วนงานเป็นผู้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ แร็ค(Rack) ที่มีขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว สำหรับการใช้บริการ Co-Location โดยมีรายละเอียดค่าบริการต่อเครือง ดังนี้

Co-location ค่าบริการรายเดือน (บาท)
1U 1,500
2U 2,500
3U 3,500
4U 4,500
5U 5,500
6U 6,500

หมายเหตุ : U หมายถึง Unit = หน่วยความสูงของอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายขนาดความกว้างมาตรฐาน 19 นิ้วโดยมีความสูงต่อ 1 Unit ที่ 1.75 นิ้ว

แนวปฏิบัติทางด้านเทคนิค

  1. สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจะให้

ขั้นตอนการสมัคร Co-location

แบบฟอร์ม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม