Difference between revisions of "CMU Co-Location"

From CMU ITSC Network
Line 20: Line 20:
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
 +
'''หมายเหตุ''' : U หมายถึง Unit = หน่วยความสูงของอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายขนาดความกว้างมาตรฐาน 19 นิ้วโดยมีความสูงต่อ 1 Unit ที่ 1.75 นิ้ว
  
 
== แนวปฏิบัติทางด้านเทคนิค ==
 
== แนวปฏิบัติทางด้านเทคนิค ==

Revision as of 05:25, 24 December 2019

บทนำ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการศูนย์จัดเก็บข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (DATA CENTER) ที่มีมาตรฐาน มีเสถียรภาพ และมีความปลอดภัยสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการให้บริการแก่ "ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย" และเพื่อให้ส่วนงานประหยัดงบประมาณการลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่างๆ ในการจัดสร้างและดูแลศูนย์ข้อมูลของส่วนงานที่เข้าร่วมโครงการ และขณะนี้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมในการให้บริการ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการเช่าพื้นที่สำหรับวางเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(อุปกรณ์) ซึ่งเป้นการรับฝากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ "ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย" เพื่อเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยโดยส่วนงานเป็นผู้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ แร็ค(Rack) ที่มีขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว สำหรับการใช้บริการ Co-Location โดยมีรายละเอียดค่าบริการต่อเครือง ดังนี้

Co-location ค่าบริการรายเดือน (บาท)
1U 1,500
2U 2,500
3U 3,500
4U 4,500
5U 5,500
6U 6,500

หมายเหตุ : U หมายถึง Unit = หน่วยความสูงของอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายขนาดความกว้างมาตรฐาน 19 นิ้วโดยมีความสูงต่อ 1 Unit ที่ 1.75 นิ้ว

แนวปฏิบัติทางด้านเทคนิค

แบบฟอร์ม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม