Difference between revisions of "CMU Co-Location"

From CMU ITSC Network
Line 2: Line 2:
 
== อัตราค่าบริการ ==
 
== อัตราค่าบริการ ==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|Spec(ไม่เก็บค่าใช้จ่าย) || หน่วยงานขนาดเล็ก || หน่วยงานขนาดกลาง || หน่วยงานขนาดใหญ่
+
|Spec(ไม่เก็บค่าใช้จ่าย) || หน่วยงานขนาดเล็ก  
 
|-
 
|-
|CPU(Core) || 12 || 16 || 20
+
|CPU(Core) || 12  
 
|-
 
|-
|RAM(GB) || 16 || 20 || 24
+
|RAM(GB) || 16  
 
|-
 
|-
|DISK(TB) || 1.2 || 1.6 || 2
+
|DISK(TB) || 1.2  
 
|-
 
|-
|กรณีต้องการใช้บริการเพิ่มเติม<br>
 
ค่าใช้จ่ายต่อปี<br>
 
(เดือนละ)<br>
 
|<br>
 
18,000 บาท<br>
 
(1,500 บาท)
 
|<br>
 
24,000 บาท <br>
 
(2,000 บาท)
 
|<br>
 
30,000.00 บาท<br>
 
(2,500 บาท)
 
 
|}
 
|}
  

Revision as of 04:55, 24 December 2019

บทนำ

อัตราค่าบริการ

Spec(ไม่เก็บค่าใช้จ่าย) หน่วยงานขนาดเล็ก
CPU(Core) 12
RAM(GB) 16
DISK(TB) 1.2

แนวปฏิบัติทางด้านเทคนิค

แบบฟอร์ม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม