Difference between revisions of "CMU Co-Location"

From CMU ITSC Network
Line 1: Line 1:
 
== บทนำ ==
 
== บทนำ ==
 
== อัตราค่าบริการ ==
 
== อัตราค่าบริการ ==
 +
{| class="wikitable"
 +
|Spec(ไม่เก็บค่าใช้จ่าย) || หน่วยงานขนาดเล็ก || หน่วยงานขนาดกลาง || หน่วยงานขนาดใหญ่
 +
|-
 +
|CPU(Core) || 12 || 16 || 20
 +
|-
 +
|RAM(GB) || 16 || 20 || 24
 +
|-
 +
|DISK(TB) || 1.2 || 1.6 || 2
 +
|-
 +
|กรณีต้องการใช้บริการเพิ่มเติม<br>
 +
ค่าใช้จ่ายต่อปี<br>
 +
(เดือนละ)<br>
 +
|<br>
 +
18,000 บาท<br>
 +
(1,500 บาท)
 +
|<br>
 +
24,000 บาท <br>
 +
(2,000 บาท)
 +
|<br>
 +
30,000.00 บาท<br>
 +
(2,500 บาท)
 +
|}
 +
 
== แนวปฏิบัติทางด้านเทคนิค ==
 
== แนวปฏิบัติทางด้านเทคนิค ==
 
== แบบฟอร์ม ==
 
== แบบฟอร์ม ==
 
== ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ==
 
== ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ==
 
* [mailto:naranont.a@cmu.ac.th naranont.a@cmu.ac.th]
 
* [mailto:naranont.a@cmu.ac.th naranont.a@cmu.ac.th]

Revision as of 04:53, 24 December 2019

บทนำ

อัตราค่าบริการ

Spec(ไม่เก็บค่าใช้จ่าย) หน่วยงานขนาดเล็ก หน่วยงานขนาดกลาง หน่วยงานขนาดใหญ่
CPU(Core) 12 16 20
RAM(GB) 16 20 24
DISK(TB) 1.2 1.6 2
กรณีต้องการใช้บริการเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายต่อปี
(เดือนละ)


18,000 บาท
(1,500 บาท)


24,000 บาท
(2,000 บาท)


30,000.00 บาท
(2,500 บาท)

แนวปฏิบัติทางด้านเทคนิค

แบบฟอร์ม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม