ปัญหา Wi-Fi เชื่อมต่อได้แล้ว แต่เล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้

From CMU ITSC Network
Revision as of 03:31, 17 June 2022 by Thomhathai (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

สถานะเชื่อมต่อแล้ว (Connected) แต่เล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้

ทำการ Release และ Renew

 • หากพบ Wi-fi icon ในส่วนของ taksbar แสดงเครื่องหมายอัศเจรีย์ดังรูป

  ๋ีJumbo release01.jpg

 • ให้ไปที่ช่อง Search หรือ Run พิมพ์ cmd เปิดโปรแกรม Command Prompt

  ๋JumboPingtest 01.png

 • พิมพ์คำสั่ง ipconfig /release กด Enter เพื่อยุติการเชื่อมต่อ TCP/IP บนทุก ๆ Network adapters

  Jumbo release02.jpg

 • จากนั้น พิมพ์คำสั่ง ipconfig /renew เพื่อการสร้างการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง (re-establishes) TCP/IP บนทุก ๆ Network adapters โดยคำสั่งทั้ง /renew และ /releases นั้นจะรองรับการทำงานได้เฉพาะเครื่อง Windows ที่มีการกำหนดค่าการรับ IP Address แบบ DHCP เท่านั้น

  Jumbo release03.jpg