ปัญหา Wi-Fi เชื่อมต่อได้แล้ว แต่เล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้

From CMU ITSC Network

สถานะเชื่อมต่อแล้ว (Connected) แต่เล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้

ทำการ Release และ Renew

 • หากพบ Wi-fi icon ในส่วนของ taksbar แสดงเครื่องหมายอัศเจรีย์ดังรูป

  ๋ีJumbo release01.jpg

 • ให้ไปที่ช่อง Search หรือ Run พิมพ์ cmd เปิดโปรแกรม Command Prompt

  ๋JumboPingtest 01.png

 • พิมพ์คำสั่ง ipconfig /release กด Enter เพื่อยุติการเชื่อมต่อ TCP/IP บนทุก ๆ Network adapters

  Jumbo release02.jpg

 • จากนั้น พิมพ์คำสั่ง ipconfig /renew เพื่อการสร้างการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง (re-establishes) TCP/IP บนทุก ๆ Network adapters โดยคำสั่งทั้ง /renew และ /releases นั้นจะรองรับการทำงานได้เฉพาะเครื่อง Windows ที่มีการกำหนดค่าการรับ IP Address แบบ DHCP เท่านั้น

  Jumbo release03.jpg

ทำการแก้ไขการตั้งค่า DNS ที่ Browser

 • กรณีใช้คำสั่ง Release/Renew แล้วไม่ได้ผล ให้ทดสอบโดยการเปลี่ยน Browser ที่เข้าใช้งาน เช่น ใช้ Google Chrome แล้วเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ให้ลองเปลี่ยนใช้ Microsoft Edge หรือ Firefox แทน หากสามารถเล่นได้ แสดงว่ามีการตั้งค่า DNS ที่ Google Chrome สามารถแก้ไขดังนี้
 • เปิด Google Chrome ไปที่สัญลักษณ์จุดไข่ปลาสามจุดด้านบนขวามือ เลือก Settings

  Chrome1.png

 • เลือก Privacy and security เลื่อนลงไปด้านล่างจะเจอหัวข้อ Use secure DNS ให้เลือกเป็น With you current service provider

  Chrome2.png