บุคลากร


หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่าย


opas
ชื่อ : โอภาส หมื่นแสน
ตำแหน่ง : วิศวกร (หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์ :
053 941784 
email
opas.m@cmu.ac.th


บริหารงานทั่วไป


khwan
ชื่อ : ถมหทัย จิโน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (CNOC)
โทรศัพท์ :
053 941779
email
thomhathai.j@cmu.ac.th


Network Team


satja
ชื่อ : สัจจะ ตันจันทร์พงศ์
ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ :053 941780
email
sajja.t@cmu.ac.th

nawin
ชื่อ : นวิน  ธรรมรักษ์
ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ :
053-943853
email
nawin.t@cmu.ac.th


Wireless Team


chairat
ชื่อ : ชัยรัตน์ จันพินิจ
ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ :
053 941781 
email
chairat.c@cmu.ac.th

nititorn
ชื่อ : นิติธร พิชัยยา
ตำแหน่ง :  วิศวกร
โทรศัพท์ : 053 943 853
email nititorn.p@cmu.ac.th


Server Team


supawit
ชื่อ : ศุภวิทย์ วรรณภิละ
ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ :
053 943853
email
supawit.w@cmu.ac.th


Service Team


santi
ชื่อ : สันติ เซี่ยงวงษ์
ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ :
053 941781
email
santi.s@cmu.ac.th

naranon
ชื่อ : นรานนท์ อธิมา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ :
053 941 778
email
naranont.a@cmu.ac.th

phanom
ชื่อ : พนม พิณเสนาะ
ตำแหน่ง :
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 6
โทรศัพท์ :
053 943809
email phanom.p@cmu.ac.th