บริการ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายหลักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( CMU-Net)

เครือข่ายไร้สาย ( Jumbo-Net )

จดหมายอิเลคทรอนิกส์ ( CMU Mail )

เครือข่ายงานวิจัย ( Research Network )

บริการพื้นที่เว็บไซต์

ระบบชื่อโดเมน

บริการศูนย์ข้อมูลกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริการซอฟต์แวร์ Antivirus มหาวิทยาลัยเชียงใหม่