ติดต่อเรา

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-941779
อีเมล์ network@cmu.ac.th
facebook http://www.facebook.com/cmucnoc
twitter @cmucnoc

map_cnoc2012panorama_small_1000