คลังเก็บรายเดือน: มิถุนายน 2013

ระบบตรวจสอบการใช้งาน และรายงานปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายหลักและเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU NET Report

Jumbo-Net UsageAD Authenแสดงปริมาณการใช้งานข้อมูลจราจร (traffic) ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, ข้อมูลจราจรของการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ และสถานะการทำงานต่างของอุปกณ์ด้านระบบเครือข่าย
http://cacti.cmu.ac.th

แสดงจำนวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Jumbo-Net) แยกตามจุดให้บริการ (Access Point) รวมถึงสถานที่จุดให้บริการบนแผนที่
http://jumbomap.cmu.ac.th

แสดงจำนวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Jumbo-Net) แยกตามคณะ และจำนวนอุปกรณ์ที่เข้ามาใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย
http://jumbomap.cmu.ac.th/usage

แสดงจำนวนการลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ไอทีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU IT Account)
http://cacti.cmu.ac.th/cmuaccreport

แสดงสถานะการลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ไอทีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU IT Account)
http://cacti.cmu.ac.th/adreport

แสดงสภาพพร้อมใช้งานของอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเครือข่ายหลัก
http://cacti.cmu.ac.th/availability