คลังเก็บรายเดือน: มกราคม 2013

เปิดให้ดาวน์โหลด Microsoft Windows 8 และ Microsoft Office 2013 สำหรับบุคคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://license.cmu.ac.th
โดยใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยฯในการเข้าสู่ระบบ

ITSC Network Training in 2013

ศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายใต้การดูแลของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการบริการความรู้ทางด้านวิชาการคอมพิวเตอร์อบรมหลักสูตรด้านการดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับองค์กร ประจำปี ๒๕๕๖ ดังนี้หลักสูตรอบรมปี 2556