บริการของฝ่ายฯ ในรูปแบบ Google Chrome Web Apps

สำหรับผู้ใช้ google chrome หรือ chromium เป็น browser หลัก สามารถใช้งานบริการต่างๆ ของฝ่ายฯ ในรูปแบบ chrome web apps ผ่านทาง google chrome web store ที่ https://chrome.google.com/webstore/search?hl=en-US&q=network.cmu.ac.th
สำหรับท่านที่ไม่ได้ใช้งาน google chrome สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ที่ http://www.google.com/chrome/