การดูสถานะการทำงานและปริมาณการใช้งาน Jumbo-Net

ทุกวันนี้การใช้งานเครือข่ายไร้สายเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะบริเวณหอพักนักศึกษา ซึ่งปริมาณแต่จะจุดมากน้อยอย่างไรนั้น สามารถดูได้จาก http://jumbomap.cmu.ac.th

สามารถดูปริมาณการใช้งานต่อ access point หรือดู top ten จุดที่ใช้งาน ได้ดังภาพ

หรือดูปริมาณการโดยภาพรวม ได้ที่ http://cacti.cmu.ac.th/graph_view.php?action=tree&tree_id=9&leaf_id=384 ดังภาพ

บางช่วงเวลาจะมีการใช้งานหนักมากจนเกินที่อุปกรณ์จะรับไหวทำให้มีการหลุดหรือช้า ซึ่งก็จะมีแผนการเพิ่มจำนวนอุปกรณ์เพื่อรองรับปริมาณใช้งานที่มากขึ้นเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยเร็วที่สุด