คลังเก็บรายเดือน: กรกฎาคม 2011

การดูสถานะการทำงานและปริมาณการใช้งาน Jumbo-Net

ทุกวันนี้การใช้งานเครือข่ายไร้สายเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะบริเวณหอพักนักศึกษา ซึ่งปริมาณแต่จะจุดมากน้อยอย่างไรนั้น สามารถดูได้จาก http://jumbomap.cmu.ac.th

สามารถดูปริมาณการใช้งานต่อ access point หรือดู top ten จุดที่ใช้งาน ได้ดังภาพ

อ่านเพิ่มเติม