บุคลากร


ชื่อ : โอภาส หมื่นแสน
ตำแหน่ง : วิศวกร (หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์ :
053 941 781-4 ต่อ 888003 
email
opas.m@cmu.ac.th

 


ชื่อ :
สัจจะ ตันจันทร์พงศ์
ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ :053 941 781-4 ต่อ 888001 
email
sajja.t@cmu.ac.th

 


ชื่อ : พนม พิณเสนาะ
ตำแหน่ง :
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 6
โทรศัพท์ :
0 5394 3800
email phanom.p@cmu.ac.th

 


ชื่อ : มาหะมะ เซะบากอ
ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ :
053 941 781-4 ต่อ 888002 
email
mahamah.s@cmu.ac.th

 


ชื่อ : ยุทธการ ประเสริฐวัฒน์
ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ :
053 941 781-4 ต่อ 888008 
email
:yutthakan.p@cmu.ac.th

 


ชื่อ : ชัยรัตน์ จันพินิจ
ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ :
053 941 781-4 ต่อ 888006 
email
chairat.c@cmu.ac.th

 

ชื่อ : สันติ เซี่ยงวงษ์
ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ :
053 941 781-4 ต่อ 888005 
email
santi.s@cmu.ac.th

 


ชื่อ : ศุภวิทย์ วรรณภิละ
ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ :
053 941 781-4 ต่อ 888007 
email
supawit.w@cmu.ac.th

 


ชื่อ : ถมหทัย จิโน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (CNOC)
โทรศัพท์ :
053 941 781-4 ต่อ 888009 
email
thomhathai.j@cmu.ac.th

 


ชื่อ : นวิน  ธรรมรักษ์
ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ :
053-941781-4 ต่อ 888010
email
nawin.t@cmu.ac.th

 


ชื่อ : นรานนท์ อธิมา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :
053 941 781-4 ต่อ 888011
email
naranont.a@cmu.ac.th

 

ชื่อ :มาตยา แก้วสีขาว
ตำแหน่ง :  วิศวกร
โทรศัพท์ : 053 941 781-4 ต่อ 888013
email mattaya.k@cmu.ac.th

 
ชื่อ: วัลลภ แสงหนุ่ม
ตำแหน่ง: วิศวกร
โทรศัพท์: 053 941 781-4 ต่อ 888014
email: vullop.s@cmu.ac.th