บริการ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายหลักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( CMU-Net)

เครือข่ายไร้สาย ( Jumbo-Net )

จดหมายอิเลคทรอนิกส์ ( CMU Mail )

เครือข่ายงานวิจัย ( Research Network )

ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( CMU Net Call BETA)


บริการพื้นที่เว็บไซต์

ระบบชื่อโดเมน